A-A+

殃及池鱼的上一句

2020年01月25日 诗歌大全 暂无评论

前言:美文网是一个专业为广大读者朋友提供各种类型文章在线阅读以及摘抄借鉴的网站,以下是小编精心整理的文章。

  名称:殃及池鱼
  拼音:yāng j ch y
  解释:本意为(城门失火)殃及池鱼,比喻跟自己有关系的关连体如果有损失的庆,就会联系到自己,如口无齿寒,比喻无缘无故地遭受祸害。
  出处:战国卫吕不韦《吕氏春秋必己》:宋桓司马有宝珠,抵罪出亡,王使人问珠之所在,曰:投之池中。于是竭池而求之,无得,鱼死焉。此言祸福之相及也。
  典故: 城门失火,殃及池鱼出自:北齐杜弼《檄梁文》:但恐楚国亡猿,祸延林木,城门失火,殃及池鱼。其意可解如下:
  从前,有个地方,城门下面有个池塘,一群鱼儿在里边快乐地游着。突然,城门着了火,一条鱼儿看见了大叫说:不好了,城门失火了,快跑吧!但是其他鱼儿都不以为然,认为城门失火,离池塘很远,用不着大惊小怪。除了那条鱼儿之外,其它鱼都没有逃走。这时,人们拿着装水的东西来池塘取水救火。过一会,火补扑灭了,而池塘的水也取干了,满池的鱼都遭了殃。这个故事告诉我们:火水鱼是有联系的,池塘的水能灭城门的火,这是直接联系,鱼儿与城门失火则是间接联系,它是通过池水这个中间环节而发生联系的。比喻无端受祸。其事本于《吕氏春秋必己》:宋桓司马有 宝珠,抵罪出亡,王使人问珠之所在,曰:投之池中。於是竭池而求之,无得,鱼死焉。此言祸福之相及也。后人加以附会,演化为城门失火,殃及池鱼。《太平广记》卷四六六引汉应劭《风俗通》:城门失火,祸及池鱼。旧说:池仲鱼,人姓字也,居宋城门。城门失火,延及其家,仲鱼烧死。又云:宋城门失火,人汲取池中水以沃灌之,池中空竭,鱼悉露死。喻恶之滋,并伤良谨也。

声明:美文网所有文章均来源网络,如有侵权请联系本站删除,如果您觉得我们的文章还不错,可以收藏本站以便下次阅读。

给我留言